• Deelnemers nemen voor eigen risico deel aan de survivalrun.
 • De organisatie noch haar medewerkers/vrijwilligers, kunnen op enigerlei wijze voor schade en/of letsel aansprakelijk worden gesteld.
 • Deelnemers dienen te allen tijde de verkeersregels in acht te nemen. Verkeer op de openbare weg heeft voorrang.
 • Het parcours wordt aangegeven met rood/wit lint. Afwijken van het parcours is verboden en betekent diskwalificatie.
 • Voor wachttijden bij hindernissen wordt geen tijdcompensatie gegeven.
 • Prikkeldraadversperringen worden aangegeven met rood/wit lint en dienen daar genomen te worden.
 • Deelnemers onder de 18 jaar mogen geen lasten dragen. 
 • Elke deelnemer is verplicht met polsband te starten en deze samen met het geldende wedstrijdshirt tijdens de run zichtbaar te dragen zonder wijzigingen aan te brengen.
 • Aanwijzingen van organisatie, medewerkers en juryleden, herkenbaar aan shirt of hesjes dienen altijd te worden opgevolgd, zo niet dan volgt diskwalificatie.
 • Wanneer een hindernis niet of niet correct wordt genomen, wordt de polsband ingenomen en volgt er een straftijd, per gemiste hindernis, van 2 uur.
 • Wanneer er hulp van derden wordt aanvaard volgt er diskwalificatie. 
 • Opzettelijk hinderen van andere deelnemers is niet toegestaan en betekent diskwalificatie.
 • Schoenen die schade en/of letsel kunnen toebrengen aan deelnemers en/of materiaal zijn niet toegestaan tijdens de run
  (bijvoorbeeld schoenen met spikes of noppen).
 • De organisatie kan zelf bepalen of een te laat verschenen deelnemer alsnog kan starten
 • Een deelnemer is verplicht melding te maken van ongevallen onderweg bij de eerstkomende jurypost.
 • Het is verboden schade toe te brengen aan eigendommen van anderen. Constatering hiervan zal diskwalificatie tot gevolg hebben.
 • Er wordt geen restitutie verleend van de kosten van de inschrijving vanaf 1 maand voor de datum van de U3Run.
 • De U3Run wordt georganiseerd onder toezicht van de Survivalrun Bond Nederland (SBN). Klik hier voor de reglementen die van toepassing zijn.

Disclaimer
In geval van overmacht wordt U3run ontheven van haar verplichtingen, zonder dat zij tot betaling van enigerlei schadevergoeding of ongedaanmaking (zoals bijvoorbeeld de verplichting tot restitutie) gehouden is. De reden daarvoor is onder andere, maar niet uitsluitend, gelegen in het feit dat U3run de aan het evenement verbonden kosten, ook ingeval het evenement niet door kan gaan wegens overmacht, grotendeels verschuldigd zal zijn.
Van overmacht is sprake indien U3run haar verplichtingen c.q. de overeenkomst niet geheel of gedeeltelijk kan nakomen c.q. uitvoeren ten gevolge van omstandigheden die gelegen zijn buiten haar wil en niet te wijten zijn aan haar schuld. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan weersomstandigheden die ertoe nopen dat het evenement wordt afgelast.

3 maart 2024